Оцінювання розрізняльної здатності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування

Вікторія Вікторівна Шведова

Анотація


Підтвердження якості проведення та результатів освітнього процесу значною мірою обумовлюється якісними показниками інструментарію, за допомогою якого ця якість оцінюється. Тому створення алгоритмічного та інформаційно-вимірювального забезпечення для оцінювання показників якості комп’ютеризованих систем тестування є невід’ємною частиною програми інформатизації освітньої галузі. В статті розглянуті, систематизовані та запропоновані методи та способи оцінювання одного з важливих показників якості комп’ютеризованої системи тестування (КСТ) – розрізняльної здатності завдань тестового простору КСТ, подані рекомендації щодо вибору тої чи іншої метрики, що дозволить підвищити ефективність  інформаційно-вимірювальної системи контролю показників якості КСТ.


Ключові слова


інформаційно-вимірювальне забезпечення; комп’ютеризована система тестування; показник якості; розрізняльна здатність завдань тестового простору

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про вищу освіту» від 01.06.14 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.


Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський [Електронний ресурс] // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 15. – С. 30–37. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-15/p-30-37.


Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. Башмаков, И. Башмаков - М.: - Информационно-издательский дом «Филинъ». - 2003. – 616 с.


Шведова В.В. Проблеми створення дистанційних курсів та підтримки їх якості в процесі експлуатації / В.В. Шведова // Техніка АПК. – 2008. - №11-12. – С. 55 - 56.


Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга. 3 изд., доп / В.С. Аванесов. – М.: Центр тестирования, 2002 г. – 240 с.


Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике: 2 –е издание переработанное и дополненное / Л. Ф. Бурлачук, С. М.Морозов. - СПб.: Питер, 2004.-250с.


Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие / М. Б. Челышкова. - М.: Логос, 2002. – 432 с.


Нейман Ю. М. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов / Ю.М. Нейман, В.А. Хлебников. – Москва, 2000. –168 с.


 S. P. Mudur. A Methodical Assessment of Integrative Model-Based E-Course Development / Mudur S. P., Prachi Gharpure, Parvati Rajan // IEEE Transaction on education - November 2005. - vol. 48, №4. – p. 607-611.


Щербина О. А. Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2015. – Том 45, №1. –С. 134–145. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1169/885.


 Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного начання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій: монографія / П.І. Федорук. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 326с.


Шведова В.В., Моніторинг систем дистанційного навчання / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, В.В. Шведова // Вища освіта України. – 2006. - №2. – С. 54 – 61.


Анастазі А. Психологическое тестирование. / А. Анастазі, С. Урбина – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.


Шведова В.В. Оцінювання якості контролюючих тестів / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, В.В. Шведова // Техніка АПК. – 2006. - №4. – С. 34 – 36.
Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологи / Дж. Гласс, Дж. Стенли; - пер. с англ. - М.:Прогресс, 1976. – 498 с.


Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В.І. Паніотто, В.С. Максименко, Н.М. Харченко. – К.: Вид.дім «КМ Академія», 2004.-270 с.
Кендал М. Статистические выводы и связи / М. Кендал, А. Стьюарт; - пер. с англ. - Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1973, - 502 с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201686314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Вікторія Вікторівна Шведова