DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380414201670647

Ідентифікація нестаціонарних навантажень, що діють на пружнодеформований елемент конструкції

Ігор В. Янчевський

Анотація


Викладена методика ідентифікації залежностей від часу нестаціонарних впливів, розподілених на заданій області конструктивного елемента довільної геометрії, за значеннями величин, які є більш доступними для вимірів. У припущенні того, що реакція елемента лінійно залежить від шуканих впливів, розглянута задача, яка відноситься до класу граничних обернених задач механіки, зведена до системи лінійних алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів, за допомогою яких шукані впливи апроксимуються кусочно-постійними функціями. Для розв’язання цієї системи використовується регуляризуючий алгоритм, який забезпечує стійкість результату до випадкових помилок у вхідних даних і погрішностям обчислень. Конкретні розрахунки, що свідчать про ефективність методики, проведені для відновлення силового навантаження за даними, які отримані експериментально. При цьому для обчислення вхідних в елементи розрахункових систем значень т.зв. «функцій впливу», які відповідають показанням реєструємих величин на одиничні східчасті впливи, був використаний метод скінченних елементів. Викладена методика може бути використана для проектування деталей складної геометрії за критеріями динамічної та/або втомної її міцності.

Ключові слова


елемент конструкції; нестаціонарна задача; ідентифікація впливу; залежність від часу; принцип суперпозиції; функції впливу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Соловьев А.Н. Прямые и обратные задачи для конечных упругих и электроупругих тел / А.Н. Соловьев // Дисс. на соиск. уч. ст. докт. физ.-мат. наук. РГУ, Ростов-н/Д (РФ), 2005. – 296 с.

Янчевский И.В. К проблеме восстановления временной зависимости нестационарного воздействия, приложенного к упругодеформируемому элементу конструкции / И.В. Янчевский // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 2. – С. 43-55.

Maia N.M.M.Recent advances on force identification in structural dynamics / N.M.M. Maia, Y.E. Lage, M.M. Neves // In book "Advances in vibration engineering and structural dynamics", ed. by F. Beltran-Carbajal. – 2012. – Ch. 6. – P. 103-132.

Тихонов А.Н. Численные методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, А.В. Гончарский [и др.]. – М.: Наука, 1990. – 232 с.

Wu E. Two methods for determining impact-force history on elastic plates / E. Wu, T.-D. Tsai, C.-S. Yen // Experimental Mechanics. – 1995. – Vol. 35, Iss. 1. – P. 11-18.

     Ватульян А.О. Обратные задачи в механике деформируемого твердого          тела / А.О. Ватульян. – М.: Физматлит, 2007. – 223 с. 
Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: