DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019197602

Автоматизоване геометричне моделювання дискових робочих органів технічних об’єктів

Володимир Володимирович Ванін, Геннадій Анатолійович Вірченко, Петро Миколайович Яблонський

Анотація


Мета статті полягає у викладі теоретичних основ створення комп'ютерних інформаційних технологій для ефективного геометричного моделювання різноманітних груп технічних об'єктів. Матеріали дослідження проілюстровано на прикладі дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь. Запропонований підхід у значній мірі інваріантний по відношенню до багатьох виробів машинобудування. Актуальність даної науково-прикладної проблеми обумовлена особливою важливістю процесів формоутворення при проектуванні та виготовленні промислової продукції. Показано, що комп'ютерні інформаційні технології служать гарною основою для успішного практичного вирішення окреслених вище завдань.


Ключові слова


автоматизоване геометричне моделювання; дискові ґрунтообробні знаряддя; комп’ютерні інформаційні технології; формоутворення технічних об’єктів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ванін В. В., Вірченко Г. А., Гумен О. М., Юрчук В. П., Яблонський П. М. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Прикладні питання математичного моделювання. Херсон: ХНТУ, 2018. Вип. 2. С. 17-23.

Ванін В. В., Вірченко Г. А., Гетьман О. Г., Яблонський П. М. Структурно-параметричне формоутворення як засіб інтеграції автоматизованого проектування технічних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 95. С. 46-50.

Яблонський П. М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2018. Вип. 13. С. 192-198.

Вірченко Г. А., Колосова О.П. Застосування структурно-параметричного геометричного моделювання для оптимізації конструкції хвилеводів і концентраторів ультразвукового технологічного обладнання. Вісник Херсонського нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2014. Вип. 4(51). С. 145 149.

Kolosov A. E., Virchenko G. A., Kolosova E. P., Virchenko G. I. Structural and Technological Design of Ways for Preparing Reactoplastic Composite Fiber Materials Based on Structural Parametric Modeling. Chemical and Petroleum Engineering, 2015. Volume 51, Issue 7. P. 493-500.

Ванін В. В., Вірченко Г. А., Вірченко Г. І. Застосування структурно-параметричного моделювання для проектування нафтопереробного об-ладнання. Вісник нац. техн. ун-ту України «КПІ». Серія «Хімічна інже-нерія, екологія та ресурсозбереження». Київ: НТУУ «КПІ», 2016. Вип. № 1 (15). С. 10 – 15.

Вирченко Г. А., Шамбина С. Л. Компьютерное вариантное моделирова-ние поверхностей бионических архитектурных форм. Вестник Российс-кого университета дружбы народов. Инженерные исследования. Москва: РУДН, 2016. № 3. С. 79–83.

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv: Technology Center, 2017. № 6/7 (90). P. 67–73.

Бабицкий Л. Ф., Меренов А. С. Анализ конструкции дисковых почво-обрабатывающих рабочих органов. Наукові праці Південного філіалу Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Технічні науки. 2013. Вип. 153. С. 176-182.

Лысыч М. Н. Анализ конструкций дисковых рабочих органов почвообрабатывающих орудий и возможностей их применения в условиях лесных вырубок. Современные проблемы науки и образования [электронный научный журнал], 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16354.

Трубилин Е. И., Сохт К. А., Коновалов В. И., Данюкова О. В. Рабочие органы дисковых борон и лущильников. Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар: КубГАУ, 2013. № 91 (07). URL: http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/95.pdf

Ванін В. В., Вірченко Г. А., Яблонський П. М. Деякі геометричні аспекти класифікації дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2019. Вип. 16. С. 70 – 75.

Яблонський П. М. Деякі питання узагальнення формоутворення різального інструменту. Вісник Херсонського нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2019. Вип. 1 (68). С. 73-77.

Вірченко С. Г. Деякі аспекти комп’ютерного динамічного геометричного моделювання процесів фрезерування. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2017. Вип. 10. С. 31 – 35.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: