DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019195851

Удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів з використанням інерціальних датчиків та імовірнісно-геометричних методів обробки інформації

Леонід Степанович Бєляєвський, Георгій Леонідович Баранов, Анатолій Анатолійович Сердюк, Євгеній Олександрович Топольськов

Анотація


Забезпечення високої точності визначення координат і траєкторій руху об’єктів за вимірюваннями, що проводяться у навігаційних системах та комплексах, є актуальним завданням, що сприяє підвищенню безпеки та ефективності перевезень різними видами транспорту. Проте складні умови експлуатації автотранспортних засобів обумовлюють негативний вплив різних факторів на ефективність роботи бортових приймачів сигналів супутникових навігаційних систем, які на сьогоднішній день є основними навігаційними пристроями, що встановлюються  на наземному транспорті. Встановлення на автомобілях загального призначення додаткових навігаційних пристроїв, що забезпечують підвищення якості навігаційного забезпечення, у більшості випадків є економічно невиправданим.

В статі розглядається економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних систем автотранспортних засобів загального призначення, наводиться функціональна схема і принципи роботи комплексної навігаційної системи, що використовує приймач супутникових навігаційних систем і спрощений варіант інерціальної навігаційної системи.

Також наводяться обґрунтування методів мінімізації форматів похибок визначення координат і траєкторій рухомих об’єктів на основі обробки інформації у багатопозиційних, зокрема супутниково-інерціальних навігаційних системах та комплексах.

Отримані результати досліджень дають можливість розробити алгоритм уточнення координат, що може бути реалізований в удосконаленому бортовому навігаційному комплексі АТЗ.


Ключові слова


навігаційні системи та комплекси; інерціальні датчики; навігаційні визначення; точність та достовірність координат і траєкторій рухомих об’єктів; еліпс похибок; імовірнісно-геометричні методи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бєляєвський Л. С. Обґрунтування методик і алгоритмів просторово-часової обробки навігаційної інформації в автоматизованих супутнико-вих системах управління наземним транспортом / Л. С. Бєляєвський, Є. О. Топольськов. // Вісник Північного наукового центру ТАУ. – 2004. – №7. – С. 51–55.

Топольськов Є. О. Перспективи застосування методики відносної корекції координат для підвищення точності місцевизначення транспортних засобів / Євгеній Олександрович Топольськов. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2004. – №1. – С. 53–56.

Баранов Г. Л., Бєляєвський Л. С., Топольськов Є. О. та інші. Система диспетчерського управління рухомими об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації. Патент на винахід МПК(2006), G01S 5/14, UA №75709 (С2).

Бєляєвський Л. С. Удосконалений варіант апаратно-програмного ком-плексу для автоматизованої системи моніторингу і диспетчерського управління наземним транспортом / Л. С. Бєляєвський, Г. Л. Баранов, Є. О. Топольськов. // Вісник Північного наукового центру ТАУ. – 2008. – №11. – С. 58–62.

Бєляєвський Л. С. Алгоритмізація процесів формування i вибору груп навігаційних параметрів в автоматизованих системах управління транс-портом із використанням супутникових технологій / Л. С. Бєляєвський, Є. О. Топольськов, А. А. Сердюк. // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник центрального наукового центру ТАУ. – К. – 2011. – №14. – С. 34–36.

Бєляєвський Л. С. Імовірнісно-геометеричні методи навігаційних визна-чень координат і траєкторій рухомих об’єктів / Л. С. Бєляєвський, Є. О. Топольськов, А. А. Сердюк. // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – К.: НТУ. – 2015. – №3. – С. 141–148.

Беляевский Л. С. Обработка и отображение радионавигационной информации / Л. С. Беляевский, В. С. Новиков, П. В. Олянюк. – Москва: Радио и связь, 1990. – 232 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей. – Москва: Наука, 1964. – 576 с.

Кондрашихин В. Т. Теория ошибок и ее применение к задачам судовождения – Москва: Транспорт, 1969. – 256 с.

Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. – Москва: Наука, 1981. – 543 с. – (5).

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров: Пер. с англ. – Москва: Наука, 1984. – 831 с.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: