Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Механіка гіроскопічних систем?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До публікації приймаються статті, зміст яких відповідає тематиці збірника, а також згідно з Постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи:

Вступ

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами.
 2. Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
 3. Виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Постановка задачі – формулювання мети статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами.

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:

а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне розв’язок поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

Висновки

 1. Підсумки даного дослідження.
 2. Перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.

Список використаної літератури

Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття подається автором шляхом заповнення автором/одним з аторів форми резюме на 3 мовах: українська, англійська, російська.

У формі резюме обов'язково заповнюються ПІБ автора/авторів (на мові подання статті), електронна адреса, при наявності ідентифікатор ORCID, данні про місце роботи, а також 

 • анотаціями (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст, ключові слова) українською та російською мовами, а також реферат на англійській мові (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст-1 сторінка, ключові слова);
 • актом експертизи, завіреним печаткою, про можливість відкритого публікування – 1 примірник).

Остаточне рішення про опублікування статті приймає редколегія.


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.

  Шрифт статті “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом.

  Обсяг статті не повинен перевищувати 10 стор.

 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. 1. Мова: українська, російська, англійська.

  2. Основні елементи статті розміщуються у такій послідовності: номер УДК, ініціали та прізвище автора, назва статті, текст, додатки, якщо вони є, список використаної літератури.

  3. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

  4. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

  5. Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи із заголовками).

  6. Формули, рисунки, таблиці мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати таблиці та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки. Розділи не нумеруються.

  7. Всі поля статті 2,5 см.

  8. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.

  Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій даються повністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики.  

 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 7. Список використаної літератури повинен бути описаний відповідно до вимог

   ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".

   

  Приклад оформлення посилань в списку літератури

  Джерело

  Приклад оформлення

  Монографії

  Один автор

  1.Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с.

  2.Niemi E. Structural Stress Approach to Fatigue Analysis of Welded Components. Designer’s Guide. London, 2000. 102 p.

   

  Два автори

  1.Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

  2. Floyd J., Srears M. (Eds.) (2011) Political Philosophy versus . Contextualism and Real Politics in Contemporary Political Thought.

  Cambridge: Cambridge University Press.

   

  Патенти

  Один автор

  Пат. 2187888 РФ, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

   

  Два автори

  1.Патент України UA № 8276 А. Спосіб культивування р.Ваcillus та пристрій для його здійснення /Кішко Я.Г., Селезньов О.В. Заявлено 23.03.94. Опубл. 29.03.96. Бюл. № 1 – 5 с.

  2.Пат. 5320955 США. МКИ C12P 1712; C12N 120. 10'-Desmethoxystreptonigrin production by Streptomyces albus / Edward Meyers, Terrence W. Doyle. (США); E. R. Squibb & Sons, Inc. - №US005320955A; Заявл. 30.01.1998; Опубл. 30.01.2001.

  Статті

  Один автор

  1. Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин / А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні : зб. наук. праць / за ред. З. Г. Ватаманюка. — Львів, 2000. — С. 382—384.

  2. Janssens D. (2006) Habeas Corpus: Pierre Manent and the Politics of Europe // European Journal of Political Theory. № 5. P. 171-190.

  Два автори

  1. Гранчак Т.В. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах

  демократичних перетворень / Т.В. Гранчак, В.А. Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14 — 17.

  2. Risovany V.D. Dysprosium titanate as an absorber material for control rods / V. D. Risovany, D. N. Suslov // Journal of Nuclear Materials. – 2000. – V. 281(1). – P. 84-89.

  Конференції

  Один автор

   Асабина Е.А. Оптимизация состава питательной среды для культивирования Pseudomonas aureofaciens / Е.А.  Асабина. // Сборник тезисов IV Всероссийской научной конференции «Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической химии и биотехнологии».- Уфа. 2006.- С.109.

   

  Два автори

   

  1. Зубарева И.М.  Зависимость спорообразования от состава питательных сред у Blakeslea trispora / И.М.Зубарева, О.Н. Лебедева. // Біотехнологія. Наука. Освіта. Практика: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 11 – 13 листопада 2008 р.) – Дніпропетровськ, 2008. – С. 25.

  2. Proceedings of the coordination meeting of universities representatives in Yerevan, 28 september — 3 october, 2009 / under the editorship of the S. V. Chernyshenko [et al.]. — Sumy : Publish. office of Sumy State Univ., 2009. — 76 p.

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.